صفحه اصلی    |    آشنایی با شبکه های آزمایشگاهی    |    استانداردها و قوانین    |    اخبار    |    جستجو در تجهيزات    |    خدمات آنلاین    |    تماس با ما    |   
جستجوی آزمایشگاه ها:
جستجوی تجهیزات:
نام کاربری:

رمز عبور:ISO/IEC 17025 یکی از این استانداردهای تخصصی است که برای تشریح سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها تدوین شده است. این استاندارد بین المللی نتیجه اجرای مجموعه الزامات ISO/IEC Guide 25 و EN 45001 است که هم اکنون با توجه به تجربیات ناشی از اجرای دو استاندارد فوق جایگزین این دو می شود.

این استاندارد که با همکاری کمیته بین المللی الکترونیک (IEC) و سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تهیه شده است الزامات خود را در دو بخش سیستم مدیریت کیفیت (فصل چهارم استاندارد) و نیازمندیهای فنی (فصل پنجم استاندارد) مطرح نموده است.

انطباق سازمان با ISO/IEC 17025 صرفاً توسط مراجع اعتبار دهنده (AB) گواهی می شود.

مزایای به کارگیری استاندارد:

 1. ایجاد اطمینان در مشتریان در خصوص خدمات آزمایشگاه2کسب سهم بازار مشتریان دارای گواهینامه ISO/TS 16949 یا QS 9000 (طبق الزامات این استاندارد در سازمانها دارنده گواهی مذکور موظف به استفاده از خدمات ازمایشگاههای دارای گواهی ISO/IEC17025 می باشند)
 2. ایجاد قابلیت اخذ تایید صلاحیت فنی از اداره استاندارد ملی
 3. سازگاری با سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001 (به خصوص برای آزمایشگاههایی که بخشی از یک سازمان بزرگ دارای گواهینامه ISO 9001 می باشند)
 4.  استفاده از مزایای عمومی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در سازمانها.

دامنه کاربرد:

این استاندارد برای کلیه آزمایشگاههای ارائه دهنده خدمات اندازه گیری، تست، آزمون و کالیبراسیون ( آزمایشگاههای صنعتی) بدون توجه به تعداد پرسنل یا گستردگی محدوده فعالیتهای آن قابل کاربرد می باشد.

ISO IEC 17025 شامل دو جنبه از نیازمندی ها می باشد:

 • نیازمندیهای مدیریتی
 • نیازمندیهای فنی

نیازمندی های مدیریتی: فقط مربوط به نیازمندی های یک سیستم کیفیت می باشد و موارد زیر را در بر می گیرد:

 • سازمان ومدیریت
 • سیستم کیفیت
 • کنترل مستندات
 • مرور درخواست ها
 • زیر قراردادهای تست و کالیبراسیون
 • خرید خدمات و تجهیزات
 • خدمت به ارباب رجوع
 • بررسی شکایت ها
 • کنترل آزمایشات عدم انطباق
 • اقدام اصلاحی
 • ثبت ها
 • ممیزی داخلی
 • مرورهای مدیریتی

نیازمندیهای فنی:

 • نیازمندیهای عمومی
 • پرسنل
 • شرایط محیطی و مکانی
 • روش های تست وکالیبراسیون از جمله نمونه گیری
 • تجهیزات
 • پیگیری و سنجش
 • نمونه برداری
 • حمل ونقل واداره آیتم های تست و کالیبراسیون
 • اطمینان از کیفیت تست و نتایج کالیبراسیون

ISO IEC 17025 جهت توسعه یک برنامه فعال جهت اجرای استاندارد گام های زیر را توصیه می کند:

گام های اولیه اجرا
توسعه زمانبندی ای که شامل نقاط بررسی باشد
منابع مورد نیاز جهت اجرا

شماره درخواست:
کد امنیتی:

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه تهران می باشد. Copyright 2012-2013